Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Fundusze Europejskie –
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Informacje o Programie

Dotacje na innowacje 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został już zakończony. Był to jeden z 6 programów krajowych finansowanych ze środków unijnych. Skierowany był do podmiotów zamierzających realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Łączna wielkość przeznaczonych na ten cel środków finansowych na lata 2007–2013 wyniosła 9 711 629 742 euro.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy pełnił rolę jednej z instytucji wdrażających priorytet Programu pod nazwą „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”. Jego celem było zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez prowadzenie prac B+R w kierunkach uznanych za istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

OPI pomagało w alokacji funduszy na:

PROJEKTY BADAWCZE z wykorzystaniem METODY FORESIGHT (poddziałanie 1.1.1),

czyli prognozowanie kierunków badań, które mogą skutecznie wpłynąć na dynamikę rozwoju gospodarczego kraju.

 • Liczba podpisanych umów: 22
 • Wartość dofinansowania: 45 868 553,00 PLN*

* Stan na 11 lipca 2016 r.

Stan wdrażania funduszy na projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight*:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 67

Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie: 179 439 260,58 PLN

Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 22
Wartość dofinansowania zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 45 964 110,32 PLN

Liczba podpisanych umów: 22
Wartość dofinansowania wynikające z podpisanych umów: 45 868 553,00 PLN

Wartość dofinansowania zatwierdzonych wniosków o płatność: 44 119 956,20 PLN
Wartość środków wypłaconych beneficjentom: 43 925 749,80 PLN

Wartość rozliczonych środków: 44 020 137,67 PLN


Liczba projektów w podziale na województwa (% wszystkich projektów)

* Wszystkie dane na dzień 11 lipca 2016 r.

Wnioski o dofinansowanie składać mogły:

 • jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych);
 • uczelnie;
 • jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia);
 • samorząd województwa;
 • spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów, nie działające dla zysku;
 • minister właściwy do spraw nauki

na projekty...

identyfikujące kierunki badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia:

 • Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych;
 • przygotowania regionalnych strategii rozwoju;
 • przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym;
 • przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych.

Konkursy

Konkursy na dofinansowanie były przeprowadzane raz w roku. W przypadku nie wyczerpania środków przewidzianych na konkurs, możliwe było przeprowadzenie dodatkowego konkursu w danym roku.  

Płatności

Płatności były dokonywane w dwóch formach:

 • w postaci refundowania poniesionych wydatków kwalifikowanych;
 • w postaci zaliczek. 

Maksymalny udział refinansowania kosztów kwalifikowanych w ramach projektów wynosił 100%.

 

PROJEKTY ROZWOJOWE (poddziałanie 1.3.1),

czyli przedsięwzięcia o szczególnym wymiarze gospodarczym lub społecznym, pozwalające na bezpośrednie zastosowanie ich wyników w praktyce.

 • Liczba podpisanych umów: 128
 • Wartość dofinansowania: 885 701 023,72 PLN*

* Stan na 11 lipca 2016 r.

Stan wdrażania funduszy na projekty rozwojowe*:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 366

Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie: 2 348 502 207,21 PLN

Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 128
Wartość dofinansowania zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 887 639 502,18 PLN

Liczba podpisanych umów: 128
Wartość dofinansowania wynikające z podpisanych umów: 885 701 024 PLN
Wartość dofinansowania zatwierdzonych wniosków o płatność: 865 452 163,29 PLN

Wartość środków wypłaconych beneficjentom: 874 218 804,19 PLN
Wartość środków rozliczonych: 859 865 716,35 PLN

Liczba projektów w podziale na województwa (% wszystkich projektów)

* Wszystkie dane na dzień 11 lipca 2016 r. 

Wnioski o dofinansowanie składać mogły:

 • jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych);
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową;
 • spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów, nie działające dla zysku.

na projekty...

badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce lub o szczególnym wymiarze społecznym.

Płatności

Płatności były dokonywane w dwóch formach:

 • w postaci refundowania poniesionych kosztów kwalifikowanych;
 • w postaci zaliczek.

Maksymalny udział refinansowania kosztów kwalifikowanych w ramach projektów wynosił 100%.

Konkursy

Konkursy na dofinansowanie były przeprowadzane raz w roku. W przypadku nie wyczerpania środków przewidzianych na konkurs, możliwe było przeprowadzenie dodatkowego konkursu w danym roku. 

WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (poddziałanie 1.3.2),

czyli koszty uzyskiwania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych. Dofinansowanie służyło pobudzeniu transferu technologii.

 • Liczba podpisanych umów: 241
 • Wartość dofinansowania: 77 683 605,89 PLN*

* Stan na 11 lipca 2016 r.

Stan wdrażania funduszy na wsparcie ochrony przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R*:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 397
Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie: 141 456 673,58 PLN
Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 253
Wartość dofinansowania zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 83 574 968,98 PLN

Liczba podpisanych umów: 241
Wartość dofinansowania wynikające z podpisanych umów: 77 683 606 PLN

Wartość dofinansowania zatwierdzonych wniosków o płatność: 65  461 572,47 PLN
Wartość środków wypłaconych beneficjentom: 66 353 964, 75 PLN
Wartość środków rozliczonych: 64 211 106,07 PLN


Liczba projektów w podziale na województwa (% wszystkich projektów)

* Wszystkie dane na dzień 11 lipca 2016 r. 

Wnioski o dofinansowanie składać mogły:

 • jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych);
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową;
 • spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów, nie działające dla zysku.

na projekty...

wspierające ochronę własności przemysłowej, tworzonej w ośrodkach badawczych w wyniku prac B+R, mających siedzibę w Polsce.

Płatności

Płatności dokonywane były w dwóch formach:

 • w postaci refundowania poniesionych kosztów kwalifikowanych;
 • w postaci zaliczek.

Maksymalny udział refinansowania kosztów kwalifikowanych w ramach projektów wynosił 100%.

Konkursy

Konkursy na dofinansowanie były przeprowadzane dwa razy w roku. W przypadku nie wyczerpania środków przewidzianych na konkursy, możliwe było przeprowadzenie dodatkowego konkursu w danym roku.