Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Fundusze Europejskie –
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Nabór ekspertów

 

Ogłoszenia o naborze ekspertów

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy prowadzi w trybie ciągłym nabór do Bazy Recenzentów prowadzących ocenę merytoryczną projektów w ramach następujących poddziałań:

 • Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (poddziałanie 1.1.1)
 • Projekty rozwojowe (poddziałanie 1.3.1)
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (poddziałanie 1.3.2)

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

 

Proces naboru ekspertów

Wymagania stawiane recenzentom i kryteria ich wyboru

O wpis do bazy recenzentów może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych; 
 • posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym; 
 • posiada doświadczenie z zakresu zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 
 • korzysta w pełni z praw publicznych; 
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
 • nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe 
  (z konkursu wykluczone są osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością lub są
  winne poważnego wykroczenia zawodowego lub były przedmiotem postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem za nadużycia finansowe, korupcję, przynależność do organizacji przestępczej lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności szkodliwej dla interesów finansowych Wspólnoty);
 • złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

Recenzenci zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach wyżej wymienionych poddziałań PO IG.

Zgłoszenie kandydatury do bazy recenzentów

Aby zgłosić swoją kandydaturę do bazy recenzentów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

Przejdź do formularza

Następnie, wydrukowany formularz z podpisem osoby ubiegającej się o wpis do bazy recenzentów oraz z dopiskiem „Nabór recenzentów – PO IG” należy dostarczyć pod wskazany poniżej adres, w jeden z podanych sposobów: listem poleconym, osobiście bądź kurierem, za potwierdzeniem odbioru:

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
Dział Wdrażania Działania PO IG
al. Niepodległości 188 b
00-608 Warszawa

Prosimy o składanie nie więcej niż jednego formularza w danym postępowaniu. Jeśli kandydat na recenzenta posiada wykształcenie/doświadczenie w więcej niż jednej dziedzinie, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym.

Formularze zgłoszeniowe można składać przez cały czas trwania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Baza recenzentów ma charakter otwarty i będzie stale rozszerzana wraz z napływem nowych aplikacji. OPI zastrzega sobie jednak prawo zawieszenia naboru recenzentów.

Ocena złożonych przez kandydatów na recenzentów formularzy zgłoszeniowych

Prawidłowo wypełnione formularze zgłoszeniowe będą podlegały ocenie pod względem spełniania minimalnych kryteriów obligatoryjnych danego działania. Ocena kandydata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wpływu do OPI. W razie spełnienia kryteriów recenzentowi zostanie przedstawiona do podpisu umowa. Po obustronnym jej podpisaniu recenzent zostanie wpisany do bazy recenzentów oceniających wnioski. Baza recenzentów ma charakter listy niejawnej. Uniemożliwi to próby wpływania wnioskodawców poszczególnych działań na ocenę merytoryczną projektów.

Wpisanie do bazy recenzentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez recenzenta wniosków do oceny. Przydzielenie recenzentowi wniosku do oceny nastąpi, jeśli zostanie on wylosowany spośród innych recenzentów posiadających wykształcenie/doświadczenie w danej dziedzinie. W przypadku wylosowania danego recenzenta do oceny, OPI zwróci się do niego z zapytaniem o możliwość oceny wniosku, a także ustali jej termin.